AKTY PRAWNE

USTAWY:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.  KODEKS PRACY

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850120049

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20070890589

Ustawa z dnia 24 czerwca 1983r. o SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19830350163

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o DOZORZE TECHNICZNYM

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20001221321

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010620627

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910810351

Ustawa z dnia 13 października 1998r. o SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981370887

Ustawa z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu WYPADKÓW LUB CHORÓB ZAWODOWYCH POWSTAŁYCH W SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNOŚCIACH

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021991674

Ustawa z dnia 30 października 2002r. o UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021991673

 

ROZPORZĄDZENIA:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020750690

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001468

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20072501870

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971290844

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000260313

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19981480973

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971090704

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041801860

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19960620287

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19960620286

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19960690332

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20060420292

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19961140545

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042002047

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022141808

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000459

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101000643

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000890

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051571318

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050810716

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050110086

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000817

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20071200826

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110330166

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia12 lipca 1996r. w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19961010473

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19960600279

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022361992

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022341974

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022372015

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022001692

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091050870

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie statystycznej karty z wypadku przy pracy

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090140080

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042272298

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091050869

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021321121

AKTY PRAWNE