OCHRONA DANYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujmy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Klub Techniki Racjonalizacji z siedzibą przy ul. Szewskiej 4, (20-086) w Lublinie. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej http://www.wktir.pl/kontakt/.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Monika Macyra. Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych: e-mail: iodo@wktir.pl, lub pisemnie  na adres Administratora danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, organizacji i przeprowadzenia przez WKTiR szkoleń, kursów oraz egzaminów,
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażona zgoda; art. 6 ust. 1 lit. b RODO– wykonanie umowy; art 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym przeprowadzono kurs, szkolenie, egzamin, 6 lat w przypadku kursów z ochrony radiologicznej, 20 lat – w przypadku szkoleń, kursów egzaminów, które nadają uprawnienia bezterminowe.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem tych, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w oparciu o umowę powierzenia. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane państwom trzecim ani też organizacjom międzynarodowym, a także nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 7. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Wszystkie wymienione powyżej prawa są realizowane na pisemny wniosek przesłany na adres siedziby lub na adres e-mailowy wskazany powyżej w pkt. 1 i 2 klauzuli.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestniczenia w szkoleniach, kursach, egzaminach czy olimpiadach organizowanych przez WKTiR oraz w celu prowadzenia niezbędnej dokumentacji w zakresie zgodnym z obowiązującymi nas umowami.