Regulamin

Regulamin portalu szkoleniowego dobre-szkolenie.pl

I. Warunki ogólne

 1. Internetowy portal szkoleniowy znajdujący się pod adresem www.dobre-szkolenie.pl umożliwia uczestnictwo w szkoleniach przez Internet.
 2. Zgłoszenie uczestnika na szkolenie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku potrzeby uzyskania informacji na temat oferowanych szkoleń, prosimy o kontakt z naszą firmą poprzez email: szkolenia@wktir.pl lub telefonicznie: 81 532 13 39 lub 505496603.

II. Ceny szkoleń:

 1. Obecnie w ramach portalu oferowane są następujące szkolenia bhp:
  – bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – cena 120 zł/ osoba
  – bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej – cena 120 zł/ osoba
  – bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby – cena 270 zł/ osoba
  – bhp dla kadry administracyjno-biurowej – cena 50 zł/ osoba
  – bhp dla kadry personelu medycznego – cena 50 zł/ osoba
  bhp dla kadry nauczycieli – cena 50 zł/ osoba
 2. Cena szkolenia obejmuje:
  – dostęp do szkolenia przez 14 dni od daty otrzymania loginu i hasła,
  – udział w egzaminie końcowym drogą elektroniczną,
  – wydanie zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z polskimi przepisami.

III. Dostęp do szkoleń

 1. Dostęp do szkoleń mają użytkownicy, którym został przydzielony indywidualny login i hasło.
 2. Aby otrzymać login i hasło do wybranego szkolenia należy dokonać zgłoszenia, korzystając z formularza rejestracyjnego.
 3. Po dokonaniu zgłoszenia, zgłaszający otrzyma wiadomość zwrotną na podany w zgłoszeniu adres e-mail, zawierającą informację o nadanym loginie i haśle.
 4. Login i hasło zostanie przydzielone przez administratora serwisu w przeciągu 2 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia zgłoszenia.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia loginu i hasła jeżeli zgłoszenie będzie budziło wątpliwości. O fakcie tym zgłaszający zostanie poinformowany za pomocą wiadomości na wskazany adres e-mail.

IV. Udział w szkoleniu

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania ze szkolenia przez 14 dni od daty rejestracji.
 2. Jeżeli wystąpią czasowe problemy techniczne wynikłe z winy właściciela portalu uniemożliwiające użytkownikowi korzystanie ze szkolenia., okres dostępu do szkolenia zostanie przedłużony o czas, w którym dostęp był niemożliwy.
 3. Użytkownik w ramach kursu ma prawo do korzystanie z przygotowanego zestawu lekcji i informacji dodatkowych oferowanych w ramach kursu (baza aktów prawnych, słownik pojęć itp.).
 4. Do każdej lekcji dołączone są pytania kontrolne. Użytkownik ma prawo wielokrotnie sprawdzać swoją wiedzę z wykorzystaniem tych pytań.
 5. Szkolenie kończy się egzaminem końcowym, który użytkownik ma prawo wypełnić jeden raz w ramach jednego kursu.

V. Test końcowy i zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 1. Podstawą wydania zaświadczenia jest wypełnienie testu końcowego z wynikiem pozytywnym oraz wniesienie wymaganej opłaty na szkolenie.
 2. Aby otrzymać ocenę pozytywną z testu należy poprawnie odpowiedzieć na minimum 75% pytań.
 3. Wszystkie pytania zamieszczone w teście są pytaniami jednokrotnego wyboru. (tzn. można wskazać tylko jedną poprawną odpowiedź).
 4. Na wypełnienie testu użytkownik ma określony czas liczony od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu, który wynosi 60 min.
 5. Użytkownik zobowiązuje się samodzielnie wypełniać test.

VI. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. (brak możliwości uczestniczenia w szkoleniu z winy właściciela portalu)
 2. Reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie i przesłana na adres e-mail: szkolenia@wktir.pl lub pocztą na adres: WKTiR w Lublinie, ul. Szewska 4, 20-086 Lublin.
 3. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.
 4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w ciągu 14 dni od wpłynięcia reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot pieniędzy zostanie przekazany przelewem bankowym na wskazane konto.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz. U. nr 22, poz.271 ze zm.).