Regulamin portalu szkoleniowego dobre-szkolenie.pl

I. Warunki ogólne

 1. Internetowy portal szkoleniowy znajdujący się pod adresem www.dobre-szkolenie.pl umożliwia uczestnictwo w szkoleniach przez internet.
 2. Zgłoszenie uczestnika na szkolenie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku potrzeby uzyskania informacji na temat oferowanych szkoleń, prosimy o kontakt z naszą firmą poprzez email: szkolenia@wktir.pl lub telefonicznie: 81 532-13-39.

II. Ceny szkoleń:

 1. Obecnie w ramach portalu oferowane sa: następujące szkolenia:
  - bhp dla kadry administracyjno-biurowej - cena 40 zł. brutto
 2. Cena obejmuje:
  - dostęp do szkolenia przez 7 dni od daty pierwszego logowania,
  - udział w egzaminie końcowym drogą elektroniczną,
  - zawiadczenie o ukończeniu kursu zgodne z polskimi przepisami.

III. Dostęp do szkoleń

 1. Dostęp do szkoleń mają użytkownicy, którym został przydzielony indywidualny login i hasło.
 2. Aby otrzymać login i hasło do wybranego szkolenia należy dokonać zgłoszenia, korzystając z formularza rejestracyjnego lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: szkolenia@wktir.pl.
 3. Po dokonaniu zgłoszenia, zgłaszający otrzyma wiadomość zwrotną na podany w zgłoszeniu adres e-mail, zawierającą informację o przyjęciu zgłoszenia i wysokości opłaty jaką należy wnieść na wskazany rachunek bankowy
 4. Po otrzymaniu wiadomości zwrotnej należy wnieść wymaganą opłatę.
 5. Login i hasło zostanie przydzielone przez administratora serwisu w przeciągu 2 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia opłaty.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia loginu i hasła jeżeli zgłoszenie będzie budziło wątpliwości. O fakcie tym zgłaszający zostanie poinformowany za pomocą wiadomości na wskazany adres e-mail.

IV. Udział w szkoleniu

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania ze szkolenia przez 7 dni od daty pierwszego logowania.
 2. Jeżeli wystąpią czasowe problemy techniczne wynikłe z winy właściciela portalu uniemożliwiające użytkownikowi korzystanie ze szkolenia. Okres dostępu do szkolenia zostanie automatycznie przedłużony o czas w którym dostęp był niemożliwy.
 3. Użytkownik w ramach kursu ma prawo do korzystanie z przygotowanego zestawu lekcji i informacji dodatkowych oferowanych wramach kursu (baza aktów prawnych, słownik pojęć itp.).
 4. Do każdej lekcji dołączone są pytania kontrolne. Użytkownik ma prawo wielokrotnie sprawdzać swoją wiedzę z wykorzystaniem tych pytań.
 5. Do kursu dołączony jest test końcowy, który użytkownik ma prawo wypełnić jeden raz w ramach jednego kursu.

V. Test końcowy i zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 1. Podstawą wydania zaświadczenia jest wypełnienie testu końcowego z wynikiem pozytywnym.
 2. Aby otrzymać ocenę pozytywną z testu należy poprawnie odpowiedzieć na minimum 60% pytań.
 3. Wszystkie pytania zamieszcone w teście są pytaniami jednokrotnego wyboru. (tzn. można wskazać tylko jedną odpowiedź).
 4. Na wypełnienie testu użytkownik ma określony czas liczony od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu. (np. szkolenie BHP AB - 45 min.).
 5. Użytkownik zobowiązuje się samodzielnie wypełniać test.

VI. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. (brak możliwości uczestniczenia w szkoleniu z winy właściciela portalu)
 2. Reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie i przesłana na adres e-mail: szkolenia@wktir.pl lub pocztą na adres: WKTiR w Lublinie, ul. Szewska 4, 20-086 Lublin.
 3. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.
 4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w ciągu 14 dni od wpłynięcia reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot pieniędzy zostanie przekazany przelewem bankowym na wskazane konto.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

e-szkolenia

  Zapraszamy do udziału w szkoleniach BHP przez Internet

 • Już dziś możesz uczestniczyć w kursie BHP dla kadry administracyjno-biurowej
 • W dogodnym dla siebie czasie zdobędziesz niezbędną wiedzę.
 • Otrzymasz zaświadczenia ukończenia kursu BHP zgodne z polskimi przepisami
 • Zapoznaj się z regulaminem
Design downloaded from free website templates.